Rada Rozhnitskaya
CEO, Greenworkstools Eurasia
Гринворкстулс Евразия
Rada Rozhnitskaya